نسخه آرشیو پخش آرشیو

محیط زیست آرشیو برنامه ای

شنبه 3 آذر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

بررسی تاثیرات محیط زیست سالم بر پیشرفت فعالیت های ورزشی
با حضور كیانی(كارشناس محیط زیست)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو