نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش در آینه قانون آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 آذر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه به بررسی آگاهی از جرایم و مسائل حقوق ورزشی می پردازد.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو