نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

دامپروری علمی\r\n
دكتر محمد رضا شجاعی(عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو