نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش در آینه قانون آرشیو برنامه ای

یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه به بررسی مسائل حقوق سازمان لیگ فوتسال می پردازد.
با حضور كاظم سلیمانی(دبیر سازمان لیگ فوتسال)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو