نسخه آرشیو پخش آرشیو

اقتصاد و كارآفرینی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

در این برنامه به بررسی شیوه های توانمند سازی افراد در كسب و كارهای اولیه پرداخته می شود.
با حضور بهزاد حسین عباسی(كارشناس حوزه كسب و كار)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو