نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشم انداز آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه چگونگی زیرساخت های معماری ورزش كشورمان را بررسی می كند.
با حضور علی رحیمیان(كارشناس معماری)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو