نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت: 20:40 | مدت: 25 دقیقه

شناخت خود با توجه به شناخت سایرین از ما\r\n
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو