نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 20:40 | مدت: 25 دقیقه

عزت نفس و اعتماد به نفس، عامل شكل گیری خودپنداره مثبت\r\n
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو