نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

اهمیت لزوم كشاورزی ارگانیك طرح آبخیزداری \r\n
دكتر محمدرضا سنجابی(عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی) و سیامك اشك ریز(محقق)،\r\nپیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو