نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

آیا ممنوعیت ورود پارچه مشكل صنعت پوشاك در كشور را حل خواهد كرد؟\r\n
درودیان(رئیس صنف پیراهن دوزان وزارت صنعت و معدن)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو