نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه و بی راه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

تاثیرگذاری رسانه ها و جنگ روانی
با حضور جواد حیران نیا(دبیر گروه خلیج فارس پژوهشگاه خاورمیانه وزارت خارجه)، \r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو