نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

بهره وری آب- سیستم هوشمند سازی ملی پایش كندو \r\n
دكتر ابوالفضل حقایقی(عضو هیئت علمی مركز تحقیقات كشاورزی استان خراسان رضوی) و سیامك اشكریز(محقق)، ، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو