نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 دی 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

راهكارهای افزایش بهره وری آبیاری سطحی- ثبت زعفران گناباد به عنوان میراث كشاورزی جهانی
دكتر ابوالفضل حقایقی(عضو هیئت علمی مركز تحقیقات كشاورزی استان خراسان رضوی) و سیامك اشكریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو