نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهی شو آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 دی 1397 ساعت: 19:10 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

تغییر، نیازمند آمادگی ذهنی و روانی است
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو