نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه و بی راه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

جنگ ارزی- جنگ های جدید مثل جنگ های سایبری و ارزی است كه میدان نبرد آن اقتصاد است و سربازهای آن ارز و اسكناس است. لنین: اگر می خواهید كشوری را از پا درآورید به پول آن كشور حمله كنید و پولش را از ارزش ساقط كنید.
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو