نسخه آرشیو پخش آرشیو

ابلاغ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت: 14:50 | مدت: 10 دقیقه

ابلاغ پیام امام خمینی (ره) به گورباچوف
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو