نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 20:40 | مدت: 25 دقیقه

تفاوت رفتارهای ضدهنجاری (مغایر شهروندی) با رفتارهای ضد اجتماعی\r\n
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو