نسخه آرشیو پخش آرشیو

دوباره آسمان آبی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 24 دی 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

یارانه های انرژی- انرژی های تجدیدپذیر
با حضور دكتر جواد نوفرستی و مهندس محمدحسن غفوری، تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.i

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو