نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهتر است بدانیم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

آموزش عمومی در برابرخطرات آتش سوزی\r\n
مهندس شاه محمدی(مدیر آموزش عمومی سازمان آتش نشانی) و حسام نراقی(كارشناس ایمنی)، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو