نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

اقدامات وزارت جهاد كشاورزی درباره بهره وری مصرف آب- مزایای آبیاری نوین- ایجاد بانك جنین از نژادهای ارزشمند گاوی
مهندس محمود حجتی(وزیر جهاد كشاورزی)، دكتر ابوالفضل حقایقی(عضو هئیت علمی سازمان تحقیقات كشاورزی استان خراسان رضوی) و سیامك اشكریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو