نسخه آرشیو پخش آرشیو

همه جای ایران سرای من است آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 16:00 | مدت: 50 دقیقه

دستاوردهای انقلاب در شهر دزفول\r\n
آقای سلمان نظری(كارشناس فرهنگی) و خانم پروین یاری(كارشناس گردشگری)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو