نسخه آرشیو پخش آرشیو

فریاد برای همه تاریخ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 15:30 | مدت: 10 دقیقه

سیاست‌های امیركبیر در حمایت از كالاهای ایرانی
عباس سلیمی نمین(كارشناس تاریخ)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو