نسخه آرشیو پخش آرشیو

گلچین كوی نشاط آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 55 دقیقه

گلچین برنامه طنز نمایشی با حضور بازیگران در بخش های: عمه و یلمان، شیرین و فرهاد، قرضی و بانو، مدرسه نشاط، نشاط الشعرا، نانوایی، نمكی و .... كه با مضامین هزینه دندانپزشكی، هزینه های آزمایشگاه، وضعیت بیمارستان ها، داروی پرمصرف و ... كه به موضوع پرستاری و پزشكی می پردازد.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو