نسخه آرشیو پخش آرشیو

كوی نشاط آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 10:10 | مدت: 20 دقیقه

برنامه طنز نمایشی با حضور بازیگران در بخش های: عمه و یلمان، شیرین و فرهاد، قرضی و بانو، مدرسه نشاط، نشاط الشعرا، نانوایی، نمكی و .... كه با مضامین هزینه دندانپزشكی، هزینه های آزمایشگاه، وضعیت بیمارستان ها، داروی پرمصرف و ... كه به موضوع پرستاری و پزشكی می پردازد.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو