نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

گفتگو با كشاورزان نمونه سال 97- تولید آفتابگردان مقاوم به شوری در دانشگاه ارومیه- فیلترینگ در آبیاری نوین\r\n
دكتر ابولفضل حقایقی(كارشناس) و سیامك اشكریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو