نسخه آرشیو پخش آرشیو

قند پارسی آرشیو برنامه ای

شنبه 6 بهمن 1397 ساعت: 04:30 | مدت: 15 دقیقه

طنز فرهنگی و اجتماعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو