نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزبان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

اهمیت بازیافت مواد پتروشیمی در محیط زیست\r\n
دكتر رضا پدیدار(رئیس كمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو