نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

اهمیت گیاهان دارویی در اقتصاد كشور- ساختار علمی كشت گیاهان دارویی در مازندران
مهندس پور شیب(كارشناس اقتصادی) و سیامك اشكریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو