نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرای سخن آرشیو برنامه ای

یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت: 03:30 | مدت: 25 دقیقه

سخنرانی امام خمینی (ره) در بین مهمانان خارجی در دهه فجر سال 63
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو