نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

دستاوردهای كشاورزی و دامداری و مقایسه آن با قبل از انقلاب
مهندس محمود حجتی(وزیر جهاد كشاورزی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو