نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق ماه آرشیو برنامه ای

جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 18:00 | مدت: 15 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان مغرب: 18:11- موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر
تهیه كننده: منصوره توحیدلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو