نسخه آرشیو پخش آرشیو

تسنیم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت: 06:00 | مدت: 10 دقیقه

تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم- صفحه 454- آیات 17 تا 26 سوره مباركه ص
قاری: استاد محمد جبرئیل با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو