نسخه آرشیو پخش آرشیو

اینجا چراغی روشن است آرشیو برنامه ای

جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

چرا ما باید خدا را بپرستیم؟
كارشناس: مهدی رستمی(پژوهشگر دینی)، تهیه كننده: رضا صفری، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو