نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل اول آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 20 دقیقه

جشنواره خوارزمی- شناسایی دانش آموزان مبتكر و نوآور و مستعد
تهیه كننده: مرسده بابایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو