نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت: 20:40 | مدت: 25 دقیقه

چرایی بروز رفتارهای نامناسب در شبكه‌های اجتماعی\r\n
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو