نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل اول آرشیو برنامه ای

شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 20 دقیقه

راهكارهای اثر بخشی آموزش در مدارس و موضوع روز انواع اثر بخشی
تهیه كننده: علی نوبخت، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو