نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل اول آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 20 دقیقه

تاثیر بكارگیری فن آوریهای نوین بر اثر بخشی آموزش
تهیه كننده: علی نوبخت، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو