نسخه آرشیو پخش آرشیو

تازه شو آرشیو برنامه ای

جمعه 9 فروردین 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

جنگ عیدانه- برنامك های: سین مثل سفر- سین مثل سرقت- شصت، سی- هفت سین- اذان مغرب به افق تهران: 19:41- موذن: مرحوم شیخ محمد هلباوی
تهیه كننده: علی نوبخت- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو