نسخه آرشیو پخش آرشیو

خط آزاد(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

طنز عصرگاهی- قهر نكردن- قهر یك خشونت رفتاری است، از آن اجتناب كنیم.
تهیه كننده: شكوفه موسوی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو