نسخه آرشیو پخش آرشیو

دوباره آسمان آبی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

یارانه های انرژی- برق و سوخت های فسیلی
با حضور محمدحسن غفوری(عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو