نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل اول آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت: 12:25 | مدت: 30 دقیقه

آموزش و ترویج حجاب و عفاف- مشوق ها و فعالیت فرهنگی در جامعه
با حضور فاطمه منتظری(مدرس دانشگاه و مشاور خانواده)، تهیه كننده: علی نوبخت، مرسده بابایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو