نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق ماه آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 19:45 | مدت: 15 دقیقه

ویژه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 19:57- موذن: آقای محمدحسین سبزعلی
تهیه كننده: منصوره توحیدلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو