نسخه آرشیو پخش آرشیو

دو كلام حرف یواش آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 40 دقیقه

طنز اجتماعی
تهیه كننده: رضا ساكی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو