نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاص باشید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

تجربه خاص: قندهای تزیینی خواركی با خانم الینا مرادی- خیابان خاص: تولید پوشاك كاملاً ایرانی با خانم اسلامی\r\n\r\n\r\n\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو