نسخه آرشیو پخش آرشیو

چرتكه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

مرور مهمترین اتفاقات پیرامون حوزه های مختلف اقتصادی كشور درسال 97 بررسی صنعت نساجی و پوشاك در كشور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو