نسخه آرشیو پخش آرشیو

به چپ چپ، به راست راست آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 14:00 | مدت: 30 دقیقه

خاطرات دوره سربازی- گفتگو با سربازان- معاف شدن بواسطه كمبود وزن
تهیه كننده: عاطفه شیوافر، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو