نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوال یك عدد، جواب یك سبد آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

مسابقه طنز و سرگرمی
تهیه كننده: فریبرز گلبن، طراح سوال: ابوالقاسم صادقی، اجرا: صدیقه مرادی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو