نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

دغدغه های اجتماعی روز- كاربران تلفن های همراه و پیامك ها
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو