نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 12:55 | مدت: 25 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی- آیات 1 تا 16 سوره مباركه یوسف- قاری: استاد محمد صدیق منشاوی اذان ظهر به افق تهران: 13:04- موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو