نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق ماه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 19:50 | مدت: 15 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی- تلاوت سوره مباركه الرحمان- محل نزول مدینه- قاری: استاد محمدجواد پناهیان- اذان مغرب: 19:58- موذن: استاد كریم منصوری
تهیه كننده: منصوره توحید لو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو